Ansvarsfullt friluftsliv

Stockholms kajakled vill vara med och bidra till ett hållbart, säkert och inkluderande blått friluftsliv. I planeringen och genomförandet av vårt hållbarhetsarbete brukar vi tänka i termer av social hållbarhet och tillgänglighet, ekologisk hållbarhet och naturvård samt ekonomisk hållbarhet och levande landsbygd.

Social hållbarhet och tillgänglighet

Stockholms kajakled skapades med samma grundtanke som fjällederna. Det är ett sätt att möjliggöra en unik naturupplevelse för relativt ovana personer genom att dessa erbjuds möjlighet att på ett strukturerat sätt ta del av skärgårdens möjligheter till kajakpaddling. Möjligheter som såklart funnits även tidigare, men som då krävt mycket mer kunskap, planering och utrustning. Jämför med en vandring i Kebnekaisefjällen – hade det varit lika vanligt att vandra där om Kungsleden inte fanns?

Ekologisk hållbarhet och naturvård

Genom skapandet av kajakleder så kan man förvänta sig att kajakpaddlingen ökar längs med ledens sträckning eftersom paddlare väljer leden framför andra områden. Detta minskar slitaget i andra områden men riskerar leda till ökat slitage längs med leden. Samtidigt ger det en möjlighet att kraftsamla hållbarhetsinitiativ till exempelvis ledens accesspunkter, där paddlare startar och slutar. Här kan man utbilda med information och personal. Detta är extra viktigt då många av de nya paddlare som ger sig ut i skärgården har begränsad friluftserfarenhet och behovet av information och kunskap om till exempel individens ansvar, naturvård och allemansrätt är större. Leden kan dras om i ny sträckning då och då för att låta naturen vila och längs leden kan man i samverkan med andra aktörer stärka upp med serviceplatser och andra initiativ.

Ekonomisk hållbarhet och landsbygdsutveckling

Kajakleden som initiativ samverkar med lokala företagare och entreprenörer ute på öarna. Här livnär sig många på inhemsk och internationell turism och genom kajakleden kan olika erbjudanden paketeras och erbjudas, till fördel för hela ekosystemet av företagare. Kajakledens vision är att ledsystemet ska bli självförsörjande så att infrastrukturen över tid helt kan finansieras från Stockholms kajakled AB.

Sveriges friluftspolitiska mål

Stockholms kajakled arbetar i enlighet med Sveriges friluftspolitiska mål, särskilt målen om tillgänglig natur för alla (mål 1), stärkt engagemang och samverkan (mål 2), allemansrätten (mål 3), hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling (mål 6) samt god kunskap om friluftslivet (mål 10).